Български Антифашистки Съюз
Български Антифашистки Съюз
Областен и Общински Съвети - Русе
 


 

 

Основни Конвенции на
Съвета на Европа

Генерално Съглашение за Привилегиите
и Имунитета на Съвета на Европа
Европейска Харта за Местно Самоуправление
Рамкова Конвенция за Защита на Националните Малцинства
Европейска Конвенция по предотвратяване на измъчванията и нечовешкото или унижаващо достойнството отношение или наказание
Европейска Харта за регионалните езици и езиците на малцинствата
Европейска Социална Харта
Конвенция за изпиране, разкриване, изземване и конфискации на доходите от престъпни дейности
Рамкова Конвенция за трансгранично сътрудничество между териториалните административни единици или местни органи на властта
Конвенция за трансгранична телевизия
Европейска Конвенция за взаимна правна помощ по наказателни дела
Конвенция за правата на човека и биомедицина
Европейска Културна Конвенция
Европейска Конвенция за предаването (екстрадирането)
Конвенция за взаимната административна помощ в данъчната област
Европейска Конвенция за гражданството
Европейска Конвенция за връчването зад граница на документи по административни въпроси
Европейска Конвенция за еквивалентността на дипломите, водещи до достъп до университети
Конвенция за признаване на квалификации, отнасящи се до висшето образование в Европейския регион (New !)
Европейска Конвенция за еквивалентността на периодите на университетското образование
Европейска Конвенция за академичното признаване на университетските квалификации
Конвенция за защита на частни лица по отношение автоматизираното обработване на данни от личен характер
Европейска Конвенция за мерките за наказания за нарушение на правилника за пътно движение (New !)