БАС лого Начало Новини Ръководни органи БАС Печат Карта на сайта
БАС лого
 

 

 

Геноцид (Genocide)

На Нюрнбергския процес през 1945 година геноцидът беше описан като “преднамерено и систематично изтребване на расови или национални групи на гражданското население на определени окупирани територии с цел унищожаването на определени раси и слоеве от нациите и народностите, на расови и религиозни групи...” За разлика от войната, където организирани въоръжени войници се сражават един с друг, геноцидът е едностранно масово убийство, в което държавата или друга преобладаваща сила, преднамерено унищожават значителна част на националното, етническо или религиозно съобщество или група (малцинство), като в същото време принадлежността към нея понякога произволно определят самите изпълнители. Изключение представляват жертвите на войната - военни и гражданско население, освен групите на пострадалите (жертвите), които са се предали и/или не са организирана военна сила, способна да се противопоставя на военната сила на нападателя. Определението геноцид не включва жертвите от въздушните бомбардировки на противника сред гражданското население. Този термин също понякога се употребява в случаите, които съчетават в себе си елементите на геноцид и етноцид, т.е. когато отсъстват намерения за унищожаването на цели групи, но изчезването на тези групи като общност, отличаваща се със своето културно своеобразие, от гледна точка на агресора, би било желателно и полезно. В тези случаи убиват само част от групата, за да заставят останалите да забравят за своята принадлежност или да прекратят съпротивата си, или едното и другото.Там, където целта е изгнание на населението от своята територия, се използва терминът “етническа чистка”. Ако преследването на населението е по политически причини, понякога се използва думата “политицид”. Когато количеството на унищоженото население не представлява значителна част, се използва терминът “етническо клане”. И юристите-експерти не могат да установят количествената разлика между различните понятия “клане” и “геноцид”. Междудисциплинарната Изследователска програма по установяване на основните причини за нарушаване правата на човека (PIOOM) е предложила да се считат 10 хил. Човека или 10% (избирайки най-малкото) от съибществото за разграничаване на понятията “геноцид” и “политицид”.
Геноцидът е престъпление в съответствие с международното право. Женевската Конвенция за предотвратяване на престъплението геноцид и наказанието за него (1948 год.) определя “геноцид” като едно от следните действия, извършвани с намерение да се унищожи, напълно или частично, някаква национална, етническа, расова или религиозна група като такава:
1. Убийство на членовете на такава група.
2. Причиняването на сериозни телесни повреди или психически разтройства на членовете на тази група.
3. Умишлено създаване за която и да е група на такива жизнени условия, които да доведат до пълното или частичното й физическо унищожаване.
4. Мерки, разчетени за предотвратяване раждаемостта в такава група.
5. Насилствено предаване на децата от една група на друга.

Общопризнато е, че геноцидът, извършван даже от правителствата на територията на своята страна по отношение на своите граждани, представлява предмет не само на вътрешна юрисдикция на държавата, но и предмет на вмешателство на международната общност. Когато е налице геноцид, всяка държава, която е ратифицирала настоящата Конвенция, може да се обърне към съответната институция на Организацията на Обединените Нации с молба за намеса. Независимо от това, че Конвенцията е получила почти всеобщо признание от членовете на Организацията на Обединените Нации, нейната ефективност е минимална: докато не бъде създаден международен наказателен съд Конвенцията има ограничено действие.


.